Skontaktuj się z nami:

ROZWODY – KANCELARIA ZUBRZYCKA ZIĘBA W WARSZAWIE

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Wspólność majątkowa (ustawowa) między małżonkami powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy samej ustawy i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (art. 31 § 1 k.r.o.). Zgodnie z art. 52 k.r.o z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej.
 
Na podstawie art. 47 § 1 kro małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Wspólność majątkowa między małżonkami ustaje w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, ogłoszenia upadłości (art. 53 § 1 kro), orzeczenia separacji (art. 54 § 1 kro), rozwodu i śmierci jednego z małżonków.
 
Odnosząc się do orzeczenia SN z dnia 4 czerwca 2004 r., sygn. III CK 126/03 „Ważnym powodem do zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej jest separacja małżonków uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.” oraz orzeczenia SN z dnia 31 stycznia 2003 r., IV CKN 1710/00 „Przez ważne powody, dające podstawę do zniesienia tej wspólności, przyjęło się rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny”. W wyjątkowych wypadkach Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeśli małżonkowie żyli w rozłączeniu.