Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Radcy Prawnego Iwony Zubrzyckiej – Zięba i jej współpracownicy


Iwona Zubrzycka-Zięba

Iwona Zubrzycka-Zięba

Radca Prawny

Ukończyła Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie, odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2015 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w największej firmie telekomunikacyjnej Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie Orange Polska S.A.) oraz renomowanych kancelariach prawniczych w Warszawie. Radca Prawny Iwona Zubrzycka-Zięba specjalizuje się w obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych, prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, separacje, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty), prawa spadkowego (o zachowek, dział spadku) oraz prawa cywilnego.

Piotr Rola

Piotr Rola

Radca Prawny

Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące Prawa Spółek. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, konsumenckiego, lokalowego oraz obsłudze prawnej firm.

Elżbieta Kliman-Rola

Elżbieta Kliman-Rola

Księgowa, Prawnik

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Po­dy­plo­mo­we Stu­dia z zakre­su finan­sów i rachun­kowoś­ci na Wydzia­le Ekono­mii i Zarządza­nia Uniwersy­tetu w Białym­sto­ku. Posiada licencję Mi­nister­stwa Finan­sów w zakre­sie usługo­wego prowa­dzenia ksiąg rachun­ko­wych (poz. 50803). Elżbieta Kliman-Rola posiada szczególną wiedzę z zakresu prowadzenia ksiąg rachun­kowych, ksiąg przy­chodów i roz­chodów, rozlicza­nia podat­ku VAT, CIT, PIT.