Skontaktuj się z nami:

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych w Warszawie

Wspólnoty mieszkaniowe – obsługa prawna Warszawa

Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r., o>gół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Powstanie wspólnoty mieszkaniowej następuje z chwilą, w której wyodrębniono pierwszy lokal mieszkalny i przeniesiono jego własność na podmiot różny od dotychczasowego właściciela nieruchomości gruntowej.

Każdemu właścicielowi wyodrębnionego lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej.

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

W ustawie o własności lokali z 1994 r. zrezygnowano z tworzenia enumeratywnej czy nawet przykładowej listy części wspólnych nieruchomości ponieważ takie pełne wyliczenie nie jest możliwe. Można wyróżnić dwie kategorie elementów wchodzących w skład nieruchomości wspólnej. Pierwszą z nich stanowią elementy obligatoryjne. Stanowią je grunt oraz części składowe budynku, które ze swej natury nie mogą przynależeć do poszczególnych lokali, gdyż funkcjonalnie służą wszystkim właścicielom (np. kotłownia, winda, ciągi instalacyjne). Druga kategoria elementów nieruchomości wspólnej ma charakter fakultatywny. Ich istnienie w ramach nieruchomości wspólnej jest możliwe, ale nie są one konieczne (np. pomieszczenia gospodarcze, magazynek, hala garażowa).

Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o własności lokali każdy właściciel jest obowiązany, m.in. uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Ustawa o własności lokali pozostawia dużą swobodę współwłaścicielom nieruchomości (właścicielom lokali) w kształtowaniu zasad zarządu umownego.

Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej (zarządcy).

Do podjęcia przez zarząd lub zarządcę czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali, w której wyrażą oni zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielą pełnomocnictwa zarządcy lub zarządowi do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.

Czynnościami zwykłego zarządu są wszelkie faktyczne, prawne i procesowe czynności związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i z jej administracją. Do czynności tych potrzeba zgody większości właścicieli, obliczonej według większości udziałów w nieruchomości wspólnej.

Każdy właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę wspólnoty do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

Powództwo, o którym mowa powyżej może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych polega na:

  • Windykacji należności w związku z nieuiszczonymi zaliczkami na pokrycie kosztów utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną (poprzez e-sąd).Prowadzenie postępowań przed e-sądem oznacza, że opłata sądowa jest aż czterokrotnie niższa niż w przypadku zwykłego postępowania. Ten typ działań może być również przeprowadzony bezkosztowo, gdyż przysługujące naszej kancelarii wynagrodzenie zasądzane są Powodowi od strony pozwanej.
  • Realizacji roszczenia wspólnoty mieszkaniowej o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.(Zgodnie z art. 16 ustawy o własności lokali); Ponadto oferujemy swoją pomoc również w przypadkach anulowania licytacji sprzedaży części wspólnej nieruchomości. W sprawach tych zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego – artykuł 70 kc – 72 kc. Ponadto poza regulacją prawną unieważnienia umowy przepisy te zawierają normy względnie wiążące, które pozwalają organizatorom aukcji i przetargów odmienne kształtowanie warunków zawierania umów.Praktyka obrotu cywilnoprawnego wskazuje, że kontrahenci dosyć często korzystają z tych możliwości, dzięki czemu postępowania aukcyjne oraz przetargowe przebiegają w szczególny sposób, a określane są regulaminem przyjętym przed uczestników. Jednak wprowadzenie zmian bądź odwołanie aukcji może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy organizator zastrzegł to w postanowieniach ogłoszenia lub warunków.
  • Reprezentowaniu wspólnoty mieszkaniowej we wszelkiego rodzaju sprawach sądowych, w tym w postępowaniach przeciwko wykonawcom robót budowlanych oraz dostawcom mediów i innych usług dla wspólnoty, jak również w postępowaniach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólnoty mieszkaniowej.Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe, które mogą występować zarówno w charakterze osoby pozwanej, jak i pozywającej. Podczas konsultacji przedstawiamy najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązania, przygotowujemy skuteczną linię obrony bądź oskarżenia oraz zapewniamy niezbędną pomoc i wsparcie prawne na cały czas postępowania. W razie konieczności zajmujemy się również przygotowaniem odwołań od wyroku oraz kierowaniem ich do sądu odpowiedniej instancji.

  • Tworzeniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów zawieranych przez wspólnotę; Zapewniamy pomoc i wsparcie prawne, podpowiadamy co powinno znaleźć się w poszczególnych punktach umowy, aby była ona dokumentem bezpiecznym oraz chroniącym interesy naszych klientów.
  • Tworzeniu i opiniowaniu projektów uchwał wspólnoty mieszkaniowej; Korzystając z doświadczenia oraz wiedzy prawniczej zapewniamy wymagane przez naszych klientów wsparcie oraz pomoc na każdym etapie powstawania projektu. Czuwamy również nad ich efektem końcowym, aby spełniały one odpowiednie wymogi oraz były zgodne z obowiązującym prawem.

  • Ponadto zapewniamy również pomoc prawną w takich przypadkach jak: wyrzucenie rzeczy lokatorów znajdujących się w pomieszczeniach wspólnych oraz w sytuacji gdy poprzedni zarząd nie zwróci Wspólnocie potrzebnych dokumentów.
Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych Warszawa