Skontaktuj się z nami:

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych w Warszawie

Poprzedni Zarząd nie oddał dokumentów Wspólnoty

We wspólnocie mieszkaniowej za prawidłowe przechowywanie dokumentacji odpowiada wspólnota mieszkaniowa. Jeśli poprzedni zarząd nie oddał wspólnocie dokumentów związanych z jej zarządzaniem osoby fizyczne ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny zgodnie z wymogami kodeksu cywilnego. Na żądanie wspólnoty były zarząd ma obowiązek zwrócić przetrzymywane dokumenty. Jeśli tego nie zrobi można przeciwko tym osobom wytoczyć powództwo cywilne o zwrot rzeczy. Zgodnie z art. 222 § 1 kc: Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana. Jeżeli były zarząd nie oddaje dokumentów i na skutek tego powstanie jakaś szkoda, będzie zobowiązany do jej naprawienia (art. 415 kc). Szkoda ta może mieć charakter szkody rzeczywistej, jak również utraconej korzyści.

Osoby sprawujące funkcje zarządu które nie wywiązały się z obowiązku zwrotu dokumentów mogą również odpowiadać karnie. Zgodnie z art. 276 kodeksu karnego Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czytaj również:
Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych w Warszawie