Skontaktuj się z nami:

ROZWODY – KANCELARIA ZUBRZYCKA ZIĘBA W WARSZAWIE

Kredyt hipoteczny a rozwód

Podział majątku po rozwodzie nie dotyczy wspólnie zaciągniętych zobowiązań. Dla banku nie ma znaczenia czy współkredytobiorcy pozostają w związku małżeńskim czy żyją w konkubinacie. Dla banku osobami wspólnie zobowiązanymi do spłaty kredytu (dłużnikami solidarnymi) nadal będą osoby które podpisały się na umowie kredytu (nawet jeśli są po rozwodzie). Bank będzie mógł żądać spłaty raty kredytowej od obojga łącznie bądź od każdego z nich z osobna zgodnie z art. 366 § 1 kodeksu cywilnego.
 
Podział wspólnego majątku między byłymi małżonkami – czy to sądowy, czy umowny – nie wywiera skutków w odniesieniu do umowy kredytu. Ta obowiązuje w takim samym kształcie jak przed rozwodem. Małżonkowie po rozwodzie mogą próbować dokonać cesji umowy kredytowej. Na przejęcie długu powinni zgodzić się oboje eksmałżonkowie i bank. Zanim bank wyrazi zgodę na zmianę umowy kredytu (w formie aneksu), zbada zdolność kredytową tej osoby, która ma pozostać kredytobiorcą.
 
Gdyby się okazało, że odłączenie jednego z kredytobiorców doprowadzi do pogorszenia perspektyw spłaty kredytu, bank może zażądać dodatkowych zabezpieczeń: hipoteki na innej nieruchomości, poręczenia lub włączenia innego współkredytobiorcy. Gdy nie da się przenieść kredytu pozostaje sprzedaż nieruchomości i spłata kredytu ze środków otrzymanych z takiej transakcji. Gdy wartość nieruchomości jest niższa niż wartość kredytu można wynająć mieszkanie i z kwoty wynajmu spłacać raty kredytowe. Umowa najmu powinna być jednak podpisana przez obydwóch właścicieli (eksmałżonków).