Skontaktuj się z nami:

ROZWODY – KANCELARIA ZUBRZYCKA ZIĘBA W WARSZAWIE

Do którego Sądu wnieść pozew o rozwód?

Zgodnie z art. 41 kodeksu postępowania cywilnego: Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.
Zgodnie z powyższym przepisem pozew o rozwód wysyłamy do Sądu Okręgowego w którego okręgu rozwodzący się małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania nie oznacza miejsca zameldowania, chodzi o miejsce w którym małżonkowie wspólnie mieszkali i prowadzili gospodarstwo domowe. Przepis jednak stanowi, iż Sąd ten będzie właściwy jeśli choć jeden z małżonków nadal zamieszkuje w okręgu tego Sądu.
Jeżeli nie można wskazać Sądu wyłącznie właściwego na podstawie kryteriów wyszczególnionych powyżej, sądem wyłącznie właściwym staje się sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej.
Gdy brak miejsca zamieszkania pozwanego, właściwość wyłączna sądu zależy od miejsca zamieszkania powoda.