Skontaktuj się z nami:

ROZWODY – KANCELARIA ZUBRZYCKA ZIĘBA W WARSZAWIE

Co wchodzi w skład majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków?

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania tej wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe, które nie należą do wspólności majątkowej należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
 

Do majątku wspólnego małżonków należą (art. 31 krio):

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, np. wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy o pracę bądź z działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, np. dochód z wynajmu wspólnego mieszkania ale również dochód z wynajmu mieszkania zakupionego przez jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego (majątku osobistego);
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą natomiast:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, np. samochód zakupiony przez jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, np. spadek otrzymany po rodzicach wchodzi automatycznie do majątku osobistego małżonka będącego spadkobiercą, chyba że spadkobierca zadecyduje, że spadek ma stanowić majątek wspólny małżonków;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, np. udziały w spółce osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo – akcyjnej) należą do majątku osobistego;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, (nie ma wyraźniej granicy między przedmiotami służącymi do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, a służącymi do zaspokajania potrzeb obojga małżonków , decyduje ich wykorzystanie);
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, np. dożywocie, służebność, użytkowanie;
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, np. w przypadku gdy pracodawca nie wypłaci jednemu z małżonków wynagrodzenia, to wierzytelność ta wchodzi w skład majątku osobistego małżonka będącego wierzycielem;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, np. nagrody za udział w konkursach, zawodach;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, (jednakże dochody z praw autorskich będą wchodziły w skład majątku wspólnego małżonków);
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.