Skontaktuj się z nami:

ROZWODY – KANCELARIA ZUBRZYCKA ZIĘBA W WARSZAWIE

Kiedy można otrzymać rozwód?

Aby otrzymać rozwód musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego stron.

Rozkład zupełny oznacza, iż zostały zerwane wszelkie więzi łączące małżonków tj. więź psychiczna, fizyczna i gospodarcza.

Rozkład trwały oznacza, iż małżonkowie nie widzą możliwości na powrotu do małżeństwa.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje jednak, iż Sąd może orzec rozwód stron między którymi nie zanikła całkowicie więź gospodarcza.

Zgodnie z komentarzem do art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod red. H. Dolecki, T. Sokołowski , LEX 2010, teza 24 i 26: „Uważa się, że z zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wówczas, gdy w ogóle ustały stosunki między małżonkami i to we wszystkich trzech sferach: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej: „Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza” (wytyczne rozwodowe 1955, pkt II). Jednak nie oznacza to, aby w judykaturze i piśmiennictwie przyjmowano krańcowy wzorzec zupełności rozkładu pożycia. Dopuszcza się możliwość uznania za zupełny także takiego rozkładu pożycia, gdy przy niepełnym zaniku określonej więzi intensywność rozpadu innych relacji między małżonkami pozwala orzec, że rozkład jest zupełny”.

„Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami” (wytyczne rozwodowe 1955, pkt II). Wskazuje się, że możliwe jest wówczas skompensowanie nikłej więzi gospodarczej przez – mającą większe znaczenie dla oceny zupełności rozkładu – intensywność rozpadu wspólnoty uczuciowej i całkowity zanik współżycia fizycznego. Najczęściej ma to miejsce, gdy małżonkowie ze względów obiektywnych prowadzą w szczątkowej postaci wspólne gospodarstwo domowe (np. problemy mieszkaniowe są przyczyną wspólnego zamieszkania)”.