Skontaktuj się z nami:

ADWOKAT SPADKI – KANCELARIA W WARSZAWIE

Uchylenie lub zmiana postanowienia o nabyciu spadku

Art. 679 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje jedyną możliwość wzruszenia (uchylenia lub zmiany) prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Zgodnie z art. 679 § 1 kpc. Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału.
 
Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność. Postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku można wszcząć w sytuacji gdy osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku nie jest spadkobiercą lub jej udział w spadku jest inny niż to stwierdził sąd.
 
Najczęstszymi przyczynami zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku są: przedstawienie testamentu nieujawnionego w trakcie postępowania, wykrycie okoliczności uzasadniających nieważność testamentu przyjętego za podstawę dziedziczenia oraz zgłoszenie się spadkobiercy ustawowego nieznanego uczestnikom lub przez nich zatajonego (np. pozamałżeńskiego dziecka spadkodawcy).