Skontaktuj się z nami:

ALIMENTY - PRAWNIK I ADWOKAT W WARSZAWIE

Władza rodzicielska

Zgodnie z art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.
 
Art. 111. § 1 wskazuje iż: Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.
 
§ 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.
 
§ 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.
 
Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zawierają definicji władzy rodzicielskiej, a zatem celowe staje się sięgnięcie do doktryny. Jak wskazuje T. Smyczyński, do zakresu tego pojęcia należy „całokształt obowiązków i uprawnień rodziców względem osoby i majątku dziecka dla ochrony jego dobra i przygotowania go do samodzielnego życia”. W nauce prawa rodzinnego przyjmuje się, że na treść władzy rodzicielskiej składają się: 1) piecza nad osobą dziecka, 2) zarząd majątkiem dziecka, 3) reprezentacja dziecka. Podobnie pojęcie władzy rodzicielskiej definiuje orzecznictwo. Zgodnie z postanowieniem SN z dnia 5 maja 2000 r., II CKN 761/00 (LEX nr 51982): „Władza rodzicielska, jak to wynika z całokształtu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza art. 95 § 1, art. 96 i art. 98 § 1, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów”.