Skontaktuj się z nami:

ALIMENTY - PRAWNIK I ADWOKAT W WARSZAWIE

Kontakty z dzieckiem

Zgodnie z Art. 113. § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
 
§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
 
Przepis art. 113 k.r.o. posługiwał się poprzednio pojęciem „osobistej styczności”, które ma jednak znacznie węższy zakres od pojęcia „kontaktów z dzieckiem”, obejmującego także różne postaci kontaktów, w tym i odmiany osobistej styczności. Określenia „osobista styczność” nie można więc dalej używać zamiennie z terminem „osobiste kontakty” lub „kontakty”.
 
Artykuł 113 § 2 k.r.o. zawiera katalog kontaktów, wskazując w szczególności na cztery ich postaci, które można uporządkować w dwóch grupach. Pierwsza, obejmuje kontakty bezpośrednie, czyli przebywanie z dzieckiem i bezpośrednie porozumiewanie się z nim, a druga grupa kontakty pośrednie, czyli utrzymywanie korespondencji z dzieckiem oraz korzystanie z innych środków porozumiewania się z nim na odległość. Katalog z art. 113 § 2 k.r.o. zawiera ponadto najważniejsze elementy poszczególnych postaci kontaktów, co powinno ułatwić formułowanie rozstrzygnięcia sądowego, dotyczącego tej materii.
Ponieważ jest to tylko otwarty katalog, możliwe są kontakty realizowane w innych formach, nieuwzględnionych w tym przepisie.